לוגו אתר בטעינה

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

1.       הוראות כלליות

1.1.            חב' שלמה א. אנג'ל בע"מ (להלן: "אנג'ל" ו/או "החברה"ו/או "אנו")  מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר המופעל על ידה בכתובת www.Angel.co.il(להלן: "האתר" ו-"המשתמשים" בהתאמה).

1.2.            מדיניות פרטיות זו נועדה להסביר לך, איזה מידע אישי נאסף אודותיך בעת השימוש באתר ולאיזה מטרות משמש המידע וכן להביא לידיעתך הוראות נוספות בקשר עם היבטי פרטיות באתר.

1.3.            "מידע אישי" הינו כל מידע המאפשר לזהות אותך באופן סביר, לרבות שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים וכו'.  

1.4.            כל פניה במדיניות פרטיות זו בלשון זכר מתייחסת גם לנקבה וכל פניה בלשון יחיד מתייחסת גם ללשון רבים ולהפך.

1.5.            מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

 

2.       מסירת מידע לחברה

2.1.            השימוש באתר אינו מצריך הזדהות ו/או רישום ו/או מסירת פרטים אישיים. עם זאת, חלק מהשירותים הניתנים למשתמשים באמצעות האתר, כגון משלוח פניות לחברה באמצעות האתר וכו', מחייבים מסירת מידע אישי.

2.2.            מובהר כי אינך חייב למסור כל מידע אישי וכל מידע אישי שימסר לחברה הינו בהסכמתך החופשית. עם זאת, קיימים פריטי מידע אשר בהיעדרם, לא נוכל לספק לך את מלוא השירותים המוצעים באתר ו/או בחלקים ממנו. כך למשל, בהיעדר פרטי התקשרות כגון שם, כתובת דוא"ל ו/או מס' טלפון, לא נוכל להשיב לפניות שתשלח באמצעות האתר.

2.3.            הנך מאשר בזאת כי ידוע לך שאין לך כל חובה חוקית למסור לנו מידע אישי ומסירתו נעשית מרצונך החופשי בלבד.

2.4.            הנך מאשר בזאת כי כל מידע אישי שתמסור באמצעות האתר, הינו מידע נכון ואמין, וכי הנך מוסר את המידע בשמך בלבד.

2.5.            הנך מתחייב שלא למסור מידע אישי של צדדי ג', אלא אם קיבלת את הסכמתם המפורשת מראש ובכתב, למסירת מידע אישי שלהם לאנג'ל בהתאם למדיניות זו ומובהר כי אתה תישא במלוא האחריות בקשר עם מסירת מידע אישי של צדדי ג' לידינו. 

2.6.            החברה עשויה לאסוף מידע נוסף, לרבות מידע אישי, במסגרת תכתובות שיהיו בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה, באמצעות דוא"ל ו/או בדרכים אחרות.

 

3.       איסוף מידע בעת השימוש באתר

בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף מידע על אופן השימוש שלך באתר ו/או בחלקים ממנו, לרבות העמודים בהם ביקרת, התכנים אליהם נחשפת, תכנים שטענת או פרסמת, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותים של צדדי ג' לצורך איסוף וניתוח מידע אנונימי ו/או סטטיסטי ו/או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר לשימוש באתר. 

4.       השימוש במידע

המידע האישי ו/או מידע אחר שתמסור לנו ו/או שאנו נאסוף במסגרת השימוש שלך באתר, ישמש אותנו למטרות המפורטות להלן, בכפוף למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין:

4.1.            על מנת לאפשר לך את השימוש באתר, בשירותים הכלולים בו ובתכנים המופיעים בו.

4.2.            על מנת לאפשר את תפקודו ותפעולו התקין של האתר.

4.3.            על מנת לשפר את השירותים שאנו מעניקים לך ו/או את חווית השימוש שלך באתר ו/או בשירותים שלנו. לצורך כך, אנו עשויים לעשות שימוש בעיקר במידע אנונימי וסטטיסטי אשר אינו מזהה אותך באופן אישי.

4.4.            על מנת לשלוח אליך מעת לעת עדכונים שונים בקשר עם האתר ו/או פעילות החברה.

4.5.            על מנת ליצור איתך קשר בכל מקרה נדרש, לרבות במסגרת מענה לפניותיך.

4.6.            על מנת לאכוף את תנאי השימוש באתר ו/או על מנת למלא אחר דרישות הדין ו/או על מנת לשמור על זכויותינו ו/או זכויות צדדים שלישיים במקום בו אנו נהיה סבורים בתום לב שהדבר נדרש;

4.7.            לכל שימוש אשר אנו נדרש לעשות במידע על פי דין, כגון מסירתו על פי צו שיפוטי וכו'.

4.8.            לצורך ניתוח, מחקר, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה הינו מידע אנונימי שאינו יאפשר את זיהוייך.

4.9.            לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות הפרטיות שלנו או בתנאי השימוש של האתר.

 

5.       צדדים שלישיים ועמודי מדיה חברתית

5.1.            האתר כולל קישורים לאתרים ו/או יישומים של צדדים שלישיים, לרבות פלטפורמות מדיה חברתית (כגון פייסבוק, אינסטגרם וכו') ולרבות עמודים שתפעיל החברה בפלטפורמות אלה. אין לנו שליטה ו/או אחריות על המידע הנאסף ע"י אותם צדדים שלישיים. מדיניות זו אינה חלה על יישומים אלה ועל מנת לקבל מידע אודות איסוף ושימוש במידע ע"י הצדדים השלישיים, יש לעיין במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

5.2.            במסגרת העמודים אותם תפעיל החברה ברשתות החברתיות, יתכן שתינתן לך האפשרות להעלות ו/או לפרסם תכנים מטעמך, כגון תמונות, תגובות, דירוגים וכו'. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. כך למשל, כשהנך מפרסם תגובה בעמוד הפייסבוק שלנו, שמך ותמונתך עשויים להופיע לצד התגובה. עליך לדעת כי הפרטים והתכנים שאותם הנך מעלה ו/או משתף במסגרת עמודי הרשתות החברתיות, ואשר עשויים לכלול גם מידע אישי, אינם חסויים ובמסירתם ו/או העלאתם ו/או שיתופם, הנך מודע לכך שפרטים אלה לא יהיו חסויים ועשויים להיות חשופים לגורמים שונים, כגון משתמשים אחרים ברשתות החברתיות, הרשתות החברתיות עצמן, גולשים ברשת האינטרנט, צדדים שלישיים וכו'. לפיכך, טרם שהנך משתף ו/או מעלה מידע כלשהו, ובפרט מידע אישי שעלול לזהותך ו/או לזהות אחרים, במסגרת הפלטפורמות האמורות, עליך לנקוט בשיקול דעת ובזהירות.

5.3.            כמו כן, אנו עשויים לעשות שימוש במידע אותו תשתף ו/או תעלה ו/או תמסור במסגרת עמודי הרשתות החברתיות שלנו, לרבות מידע אישי, במסגרת פעילויות שיווקיות ו/או חווייתיות שונות שאנו מבצעים מעת לעת (כגון תחרויות נושאות פרסים בהם מוזמנים המשתמשים להעלות תכנים מטעמם הקשורים למוצרים שלנו וכו'). כך למשל, נוכל לעשות שימוש במידע שתעלה ו/או תמסור ו/או תשתף במסגרת הפעילויות הנ"ל (כגון תמונות שתעלה, שמך וכו'), לצורך ו/או במסגרת הוצאה לפועל של הפעילויות הנ"ל, לרבות פרסום זהות הזוכה בפעילות, יצירת קשר עמך, משלוח פרס לזוכה וכו'. כמו כן, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש בתכנים שתעלה ו/או תשתף ו/או תעביר לנו במסגרת הפעילויות הנ"ל, לצרכי פרסום ושיווק, לרבות בדרך של הצגתם באתר האינטרנט שלנו ו/או בפרסומים פומביים אחרים שלנו ועוד. לפיכך, עליך להניח כי מידע שתמסור לנו בהקשרים אלה, לא ישמר בפרטיות ויפורסם ברבים והנך נותן את הסכמתך המלאה לכך. המידע שתמסור לנו בהקשרים אלה, יהיה כפוף בין היתר, גם לתקנון הפעילות הרלוונטי אותו אנו נפרסם, הכולל בין היתר, גם הוראות הנוגעות לזכויות במידע שתמסור לנו, לקניין הרוחני הכלול בו וכו'. לפיכך, טרם שיתוף ו/או העלאת ו/או מסירת תכנים במסגרת פעילויות אלה, עליך לעיין בתקנוני הפעילות הרלוונטיים ובשיתוף ו/או העלאת ו/או מסירת מידע במסגרת הפעילויות הנך נותן את הסכמתך המלאה גם לתקנון הפעילות הרלוונטי.

 

6.       מסירת המידע לצדדים שלישיים

אנו עשויים למסור את המידע האישי שלך ו/או כל מידע אחר שנאסוף אודותיך ו/או שתשלח לנו, לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.1.            כחלק מהפעילות העסקית שלנו ועל מנת להעניק לך שירותים, למשל לצורך יצירת קשר עמך, מענה לפניותיך, שיפור השירות וכו'.

6.2.            בכל מקרה שבו נהיה מחויבים לעשות כן על ידי צו שיפוטי ו/או בהתאם לדין.

6.3.            כלל והחברה תתמזג עם חברה אחרת ו/או תעביר את פעילותה ו/או נכסיה (באופן מלא או חלקי) לצדדי ג', בכפוף לכך שאותם צדדים יקחו על עצמם את אותן התחייבויות הכלולות במדיניות פרטיות זו.

6.4.            בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או הליך משפטי בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.

6.5.            בכל מקרה בו יופנו לחברה ו/או מי מטעמה טענות ו/או תביעות בעקבות פעילותך באתר.

6.6.            בכל מקרה בו יתעורר חשד כי ביצעת פעולה במעשה או מחדל העשויים לפגוע בצד שלישי כלשהו ו/או בכל מקום בו יתעורר חשד כי ביצעת ו/או ניסית לבצע באתר פעולה המהווה הפרה של תנאי השימוש ו/או הפרה של מדיניות הפרטיות ו/או הוראות הדין.

6.7.            בכל מקרה בו החברה תסבור באופן סביר ובתום לב, כי העברת המידע נחוצה לשם מניעת נזק לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לאתר ו/או למשתמשים אחרים באתר ו/או לצדדי ג'.

6.8.            לשם אחסונו אצל ספקים חיצוניים הנותנים לנו שירותי אחסון ו/או שירותים דומים אחרים.

6.9.            בכל מקרה שאתה תבקש מאיתנו למסור את המידע שלך.

6.10.        כמו כן, אנו רשאים להעביר מידע אנונימי ו/או סטטיסטי ו/או מצרפי (אגרגטיבי), שאינו מאפשר לזהותך, לצדדים שלישיים, כגון מפרסמים, נותני שירותים וכו'.

6.11.        למען הסר ספק, בכל מקרה בו אנו רשאים על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הדין למסור מידע אישי שלך ו/או כל מידע אחר שלך לצדדים שלישיים, אנו נהיה רשאים בין היתר, למסור את המידע גם לאותם גורמים שיסייעו לנו לשם יישום המטרות ו/או הצרכים הנ"ל, כגון יועצינו החיצוניים, ספקים, עורכי דין וכו'. 

 

7.       היכן אנו שומרים את המידע שלך

7.1.            המידע אותו אנו אוספים ישמר במאגרי המידע שלנו.

7.2.            מאגרי המידע שלנו מאוחסנים אצל ספקים חיצוניים, המעניקים לנו שירותי ניהול אתרים, אחסון, שירותי ענן, גיבוי מידע וכו'.

7.3.            מידע נוסף, כגון מידע סטטיסטי, עשוי להיאסף ו/או להישמר ע"י גופים אחרים (למשל, חברות המבצעות ניתוח של השימוש באתר, חברות סטטיסטיקה וכו').

7.4.            הספקים המעניקים לנו שירותים עשויים להימצא בישראל ו/או מחוצה לה ובהסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, אתה מסכים בין היתר, להעברת המידע מחוץ לישראל  ו/או לשמירתו מחוץ לישראל.

 

8.       אבטחת מידע

8.1.            אנו מפעילים אמצעי אבטחת מידע, כגון מערכות אבטחה שונות במטרה לצמצם את הסיכונים לפגיעה, אובדן, גניבה, חדירה, חשיפה, גישה בלתי מורשים למידע וכו' (להלן: "פעולות בלתי מורשות"). עם זאת, לצערנו, אמצעי ההגנה אותם אנו מפעילים, אינם הרמטיים ואינם יכולים להבטיח מניעה מוחלטת של פעולות בלתי מורשות במידע האישי שלך ו/או בקשר אליו.

8.2.            לכן אנו לא מתחייבים כלפיך והנך מבין כי איננו מתחייבים כלפיך, להגנה מוחלט על המידע האישי שלך מפני פעולות בלתי מורשות, והנך מודע ומסכים לכך.

 

9.       עוגיות / Cookies

9.1.            האתר שלנו משתמש או עשוי להשתמש בעתיד בעוגיות.

9.2.            באופן כללי, עוגיות / Cookies(להלן: "עוגיות") הן קבצי טקסט אשר הדפדפן שלך ו/או המכשיר באמצעותו משתמש באתר, יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות ימחקו ו/או יפקעו כאשר הנך סוגר את הדפדפן וחלקן עשויות להישמר על המכשיר באמצעותו הנך משתמש באתר.

9.3.            עוגיות עשויות לכלול מידע מסוגים שונים, כגון הדפים והמידע בהם צפית, מידע אודות המכשיר באמצעותו הנך משתמש באתר, משך הזמן בו שהית באתר, כתובת האינטרנט שלך (IP Adress), מהיכן הגעת אל האתר, מידע אודות השימוש שלך באתרים אחרים וכו'.

9.4.            עוגיות עשויות לשמש לצרכים שונים, כגון שיפור החוויה שלך באתר, התאמת פרסומות ותכנים הרלוונטיים אליך, אבטחת מידע ומניעת תרמית, אימות פרטי זיהוי, איסוף נתונים סטטיסטיים לצרכי מחקר ו/או שיווק וכו'. 

9.5.            ניתן לחסום ו/או להגביל את השימוש בעוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן שלך. עם זאת, במקרה כזה יתכן שחלק מהשירותים באתר, לא יהיו זמינים עבורך באופן מלא ו/או בכלל. על מנת לעשות כן, עליך לעיין בהוראות השימוש של הדפדפן בו הנך משתמש. כמו כן, באפשרותך למחוק את העוגיות שיווצרו עקב השימוש באתר. בכל אופן, ביצוע הפעולות האמורות הינו באחריותך.

 

10.   זכות העיון במידע, פניות בנושאי פרטיות

10.1.        אנו מיידעים אותך כי על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע וכן במקרה שבו המידע אינו תקין ו/או שלם ו/או ברור ו/או מעודכן, לדרוש מבעל מאגר המידע, את תיקונו ו/או מחיקתו, והכל בכפוף להוראות הקבועות בחוק ובתקנות שנערכו על פיו. תשומת לבך, בין היתר, כי בהתאם לחוק הנ"ל, בעל המידע רשאי לסרב לתיקון ו/או מחיקת המידע במקרים מסוימים.

10.2.        במידה והנך מעוניין לעיין במידע ו/או לדרוש את תיקונו ו/או מחיקתו ו/או בכל פניה אחרת בנושאי פרטיות באתר שלנו, הנך מתבקש לפנות ל-מנהלת שיווק אנג'ל באמצעות הדואר האלקטרוני einat.lg@angel.co.il ו/או דרך צור קשר באתר www.angel.co.il.

10.3.        בכל פניה יש לכלול פרטי זיהוי מספקים על מנת שנוכל לזהותך ולהשיב לך וכן פירוט מספק של בקשתך.

10.4.        החברה תעשה מאמץ להשיב לפניות ענייניות בתוך זמן סביר.

 

11.   שינוי מדיניות הפרטיות

11.1.        אנו נהיה רשאים לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות באמצעות פרסום המדיניות החדשה באתר. לפיכך הנך מתבקש לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת ובפרט לפני כל מסירת מידע אישי. השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך למדיניות הפרטיות שתהיה מפורסמת בו באותה העת. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות שלנו, הנך מתבקש להימנע משימוש באתר.

 

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום: 5.12.2023

ש\34\0\140823